KATALÓG TOVARU
TOP TOVAR
 

 REKLAMA

TOPlist
Vážení zákazníci,

bezpečnosť a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dlhodobou prioritou. V súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov), by sme Vás preto radi informovali o spracovaní Vašich osobných údajov v súvislosti s nákupom v našom internetovom obchode a vzájomnú obchodné spoluprácou s našimi zmluvnými partnermi.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu
 1. Správcom Vašich osobných údajov oznámených Vami pri nákupe alebo registráciu v našom internetovom obchode, prípadne pri vzájomnej obchodnej spolupráci, a prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na webových stránkach www.minibiker.sk (ďalej len "eshop") je spoločnosť ESELL sro, IČO: 29035775, so sídlom Mrač č.p. 190, PSČ 257 21, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 161699.
 2. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Za akým účelom a po akú dobu spracovávame Vaše osobné údaje?
 1. Osobné údaje zmluvných partnerov (resp. Ich kontaktných osôb), získané pri nadviazaní vzájomného kontaktu alebo v súvislosti s uzavretím zmluvy a plnením súvisiacich zmluvných povinností, a osobné údaje zákazníka, oznámené pri nákupe alebo registráciu v našom eshope, spracovávame spôsobom špecifikovaným v ustanovení tohto článku .
 2. Vaše osobné údaje teda spracovávame na nasledujúcom právnom základe:
  • plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy a / alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy - napr. zabezpečenie doručenie objednaného tovaru zvoleným spôsobom;
  • plnenie právnych povinností, ktoré sú nám uložené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, napr. vybavovanie nárokov z prípadných vád dodaného tovaru (a ďalších povinností stanovených zejm. zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov);
  • oprávnený záujem vo vzťahu k ochrane a vymáhanie našich prípadných nárokov a optimalizáciu našej webovej prezentácie pre čo najširší okruh zariadení, prípadne tiež prispôsobenie ponúk Vašim preferenciám;
  • Váš súhlas so spracovaním e-mailovej adresy pre zasielanie newsletteru, ak ste sa prihlásili k jeho odberu a zatiaľ ste v našom eshope nenakúpili žiadny tovar.
 3. Osobnými údajmi, ktoré spracovávame na účely špecifikované v ustanovení ods. 2. písm. a. - b. tohto článku, sú:
  • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, IČO, DIČ, ak ide o právnickú osobu, potom meno a priezvisko kontaktnej osoby);
  • Kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa; v prípade právnickej osoby môže byť osobným údajom e-mailovú adresu a telefónne číslo kontaktnej osoby);
  • Platobné údaje (číslo bankového účtu).
 4. Vaše osobné údaje spracovávame na účely špecifikované v ustanovení ods. 3. písm. c. tohto článku v rozsahu e-mailovej adresy pre zasielanie obchodných oznámení, údaje o zakúpenom tovare, druhu používaného zariadenia, IP adrese, operačnom systéme, Vašom prehliadači a informácie o prezeranie jednotlivých stránok na webe nášho eshopu.
 5. Vašu e-mailovú adresu uchovávame na účely špecifikované v ustanovení ods. 3. písm. d. tohto článku na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať e-mailom zaslaným na adresu info@minibiker.sk. Pre tieto účely evidujeme Vašu e-mailovú adresu na obdobie maximálne štyroch (4) rokov alebo do odvolania Vášho súhlasu.
 6. Pre kúpu ponúkaných produktov si v našom eshope nemusíte založiť užívateľský účet. Založenie užívateľského účtu v našom eshope pre Vás však znamená významné uľahčenie ďalších nákupov, pri ktorých už nebudete musieť znovu zadávať svoje osobné údaje nutné pre vybavenie Vašej následné objednávky, ktoré sú špecifikované v odseku 3. (ak ste tieto údaje vyplnili pri registrácii). Ak sa rozhodnete pre založenie používateľského účtu, je právnym základom spracovanie osobných údajov plnenia zmluvy, resp. prevedenie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy. V prípade akejkoľvek zmeny Vašich osobných údajov prosíme o ich aktualizáciu v užívateľskom účte tak, aby sa k Vám objednaný produkty skutočne dostali.
 7. Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu budú odovzdané zvolenému dopravcovia pre doručenie objednaného tovaru. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané nášmu poskytovateľovi účtovných a daňových služieb. V súvislosti s údržbou nášho počítačového systému môže mať k Vašim osobným údajom prístup poskytovateľ hostingu a IT služieb. V súvislosti s vymáhaním našich prípadných nárokov môžu byť osobné údaje odovzdané poskytovateľovi právnych služieb. Príjemcovia majú zaistenú vysokú úroveň zabezpečenia Vašich osobných údajov.
 8. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu štyroch (4) rokov od dodania príslušného tovaru objednaného v našom eshope na zabezpečenie plnenia zmluvných povinností (najmä vybavovanie prípadných reklamácií a uplatňovaní nárokov zo zmluvy), resp. po dobu štyroch (4) rokov odo dňa ukončenia predmetnej zmluvy v prípade našich zmluvných partnerov. Daňové doklady s Vašimi osobnými údajmi archivujeme v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty po dobu desiatich (10) rokov. Váš užívateľský účet bude zrušený v prípade neaktivity trvajúce dlhšie ako štyri (4) roky; zrušenie užívateľského účtu sa samozrejme nedotkne archivácia podľa prvej vety tohto odseku. Archivačné lehoty sú špecifikované vo škartačnom a archivačným poriadku správcu a vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne z rozhodnutia správcu, ak nie sú stanovené právnymi predpismi. Pri spracovaní osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovanie ani profilovanie.

Vaše práva vo vzťahu k svojim osobným údajom?
 1. Za podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte právo na prístup k svojim osobným údajom (teda právo získať od nás informácie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje, a ak áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané). Uvedené informácie Vám poskytujeme prostredníctvom tohto oznámenia.
 2. Máte právo na opravu nepresných osobných údajov. Ak zistíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nezodpovedajú skutočnosti (napr. Skomolenina mená, zmena adresy pobytu), máte právo žiadať, aby sme príslušné osobné údaje opravili alebo doplnili.
 3. V určitých prípadoch máte tiež právo na vymazanie, a to ak:
  • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvajú;
  • odvoláte súhlas, na základe ktorého boli príslušné osobné údaje z našej strany spracovávané;
  • vznesiete námietky proti spracovaniu svojich osobných údajov v prípadoch stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie z našej strany;
  • došlo k protiprávnemu spracovávanie Vašich osobných údajov, alebo
  • musí byť Vaše osobné údaje vymazané na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje.
 4. Máte právo na obmedzenie spracovanie, a to za predpokladu, že:
  • popierate presnosť svojich osobných údajov na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť Vašich osobných údajov overiť;
  • došlo k protiprávnemu spracovávanie Vašich osobných údajov a namiesto výmazu požadujete obmedzenia spracovania;
  • došlo z Vašej strany na vznesenie námietky proti spracovaniu a v ďalších prípadoch stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Máte ďalej právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme, a právo na prenosnosť svojich osobných údajov v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Máte tiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), ak sa domnievate, že k spracovaniu Vašich osobných údajov dochádza v rozpore s právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok ohľadne spracovania svojich osobných údajov z našej strany sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom hore uvedených kontaktov.
 6. Požadované osobné údaje od Vás potrebujeme na splnenie zmluvy a vybavenia Vašej objednávky v eshope. Samozrejme nemáte povinnosť nám svoje osobné údaje poskytnúť, bez poskytnutia potrebných osobných údajov však nie je možné kúpnu zmluvu s nami uzavrieť a požadovaný produkt si objednať (nevedeli by sme, kam výrobok zaslať, v súvislosti s doručovaním by sme Vás my alebo doručovacia spoločnosť nemohli kontaktovať a pod.) .

Využitie cookies
 1. Aby sme zaistili čo najlepšie užívateľské prostredie v eshope a aby bola zaistená jeho plná funkčnosť, užívame v eshope tzv. Cookies. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom zariadení. Viac informácií ohľadom používaných cookies nájdete tu.
 2. Niektoré súbory cookies sú zmazané bezprostredne po vypnutí Vášho webového prehliadača (dočasné súbory cookies), iné súbory cookies zostanú uložené vo Vašom zariadení a umožňujú nám rozpoznať Váš prehliadač pri ďalšej návšteve eshopu (trvalé súbory cookies). Vďaka tomu môžete napríklad zistiť, aký tovar ste si pri svojej predchádzajúcej návšteve prezerali, alebo sa môžete vrátiť k obsahu nákupného košíka v prípade, že ste svoj nákup nedokončili.
 3. Vo svojom internetovom prehliadači si môžete nastaviť pravidlá používanie cookies - obvykle môžete individuálne rozhodovať o ich prijatí alebo ich prijatia vylúčiť, a to ako pre konkrétne prípady, tak všeobecne. Neakceptovanie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť eshopu.
 4. V eshope využívame takisto službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Slovakia, s.r.o. (Www.google.cz). Google Analytics používa cookies. Pre uvedený účel je však Vaša IP adresa anonymizované plne v súlade s právnou úpravou ochrany osobných údajov. Služba Google Analytics nám zabezpečuje informácie na vyhodnotenie užívanie eshopu zo strany užívateľov a k prípadnému zlepšeniu webového prostredia eshopu. Kupujúci môže zabrániť ukladanie súborov cookies zodpovedajúcim nastavením prehliadača; Predávajúci však upozorňuje kupujúceho, že kupujúci nemusí v tomto prípade plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Užívanie služby Google Analytics môžete zablokovať napríklad za využitia nasledujúce odkazu, prostredníctvom ktorého si do svojho zariadenia uložíte tzv. Opt-Out-Cookies internetového prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie
TOPlist