KATALÓG TOVARU
TOP TOVAR
 

 REKLAMA

TOPlist
Vážený zákazník,
 
Než nám zavoláte alebo napíšete e-mail, pozrite sa, či nemôžete ušetriť čas.

 
 
Prečítal ste si návod?
 
Ak nie, určite tak urobte a riaďte sa pokynmi v ňom! Je tu veľa užitočných rád, možno že práve tu nájdete odpoveď na vašu otázku.
Ak k zakúpenému tovaru nebol priložený český návod, môžete si ho stiahnuť na webových stránkach
www.esellgroup.cz. Odkaz pre stiahnutie manuálu tiež nájdete v emailu o expedícii tovaru a v záručnom liste. Pre stiahnutie návodu, budete potrebovať heslo, ktoré je uvedené v záručnom liste, ktorý Vám bol dodaný spoločne s tovarom.
 
 
Rozbalili ste nový tovar a zistili, že je poškodený?
 
Čo najskôr informujte buď prepravcu, alebo našu spoločnosť. Mali by ste to stihnúť do 48 hodín.
 
Ak je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený aj to sa môže stať, keď vodič so zásielkou nezaobchádza ako má.
 
Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní treba ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do prepravného listu. Kupujúci nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a o zistenie stavu by mal bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho. Kupujúci by mal v deň prevzatia riadne skontrolovať neporušenosť tovaru a kompletnosť jeho príslušenstva.
 
Pri osobnom odbere kupujúcim, je okamih prevzatia tovaru okamihom prechodu nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho. Ak kupujúci tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto chyby (napr. Chýbajúce príslušenstvo) mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Neskoršie reklamácie neúplnosti, alebo vonkajšieho poškodenia tovaru nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že sa nejedná o rospor s kúpnou zmluvou.
 
 
Pokiaľ Vám bol tovar doručený spoločností:
 • GLS: oznámte do 2 pracovných dní na telefón +420 840 123 456 (pondelok - piatok: 7:00 - 18:00 hod).
 • DPD: oznámte do 2 pracovných dní na telefón +420 225 373 373 (pondelok - piatok: 9:00 - 18:00 hod), alebo na reklamace@dpd.cz.
 • Toptrans: oznámte do 2 pracovných dní na telefón +420 267 101 601.
 • Česká Pošta: oznámte osobne v deň doručenia na akejkoľvek pobočke pošty.
Alebo to oznámte nám...
 • môžete nám zavolať: +421 (0)2 21 02 13 98 | Prevádzková doba je pondelok - piatok: 10:00 - 17:00 hod
 • môžete nám ale aj napísať: reklamacie@minibiker.sk je to rýchlejšie budeme po Vás chcieť totiž fotografie poškodenia
 
Pri preberaní tovaru od prepravcu si starostlivo skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, alebo neoprávneného vniknutia nepreberajte a spíšte s vodičom reklamačný protokol, je to vodičovho povinnosť. Zásielku môžete tiež odmietnuť a ako dôvod uviesť "Poškodenie zásielky".
 
 
Ako postupovať pri reklamácii vady?
 
Kontaktujte náš zákaznícky servis (Reklamačné oddelenie) a popíšte problém. Poskytneme Vám odborné informácie, oznámime Vám, či sa naozaj jedná o vadu a či je možné ju odstrániť svojpomocne, alebo je nutné začať reklamačné konanie.
 
V prípade, že kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád opravou a v
zozname servisov je pre účely záručných opráv tovaru určený podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo, či miesto podnikania je v mieste pre kupujúceho bližšom, mal by kupujúci po dohode s predávajúcim uplatniť právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v servisnom zozname v mieste bližšom a urýchliť tak vybavenie reklamácie.
 
V prípade, že bude kupujúci zasielať tovar predávajúcemu alebo partnerskému servisu prepravnou službou, mal by vo vlastnom záujme reklamovaný tovar zabaliť do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. U krehkého tovar by mal zásielku označiť vhodnými symbolmi. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, záručný list, detailný popis reklamovanej závady a správne kontaktné údaje kupujúceho.
 
Kupujúci je povinný, dostatočným spôsobom preukázať, že tovar bol zakúpený v internetovom obchode
www.minibiker.sk, alebo predajni spoločnosti Esell s.r.o. .. Ideálne je originál dokladu o zakúpení, či riadne vyplnený záručný list.
 
 
Reklamačné oddelenie
 
Telefón:
+421 (0)2 21 02 13 98 | Po - Pia: 10:00 - 17: 00
E-mail:
reklamacie@minibiker.sk

 
Reklamáciu je možné uplatniť jedným z nasledujúcich zposôbov.
 • Prineste výrobok na našej predajňu v Benešove pri Prahe osobne.
  Reklamáciu môžete uplatniť kedykoľvek: pondelok - piatok: 10:00 - 17:00 hod
  Spoločne s tovarom so sebou vezmite záručný list, či iný doklad preukazujúci kúpe tovaru.
   
 • Výrobok môžete poslať poštou, alebo prepravnou spoločnosťou priamo na naše reklamačné oddelenie.
  Tovar poistite na príslušnú hodnotu a bez dobierky zašlite na adresu: Esell s.r.o., Čechova 1634, 256 01 Benešov u Prahy, Česko
  Aby ste na niečo nezabudli, môžete využiť formulár "
  reklamačný list", kde detailne popíšte závadu.
  Nezabudnite pribaliť záručný list, či iný doklad preukazujúci kúpe tovaru.
   
 • Ak to máte ďaleko, môžete využiť niektorý z partnerských servisov v Česku, Slovenskom, či v Nemecku.
  Z dôvodu rozdielneho zamerania partnerských servisov nie je možné uplatniť konkrétne vadu všade.
  ... viac

 
V prípade, že chcete reklamovať tovar, ktorý sa ťažko prepravuje, napr. ATV, Dirtbike, a pod., Pošlite nám najskôr špecifikáciu reklamácie emailom, navrhneme postup vybavenia, ktorý pre Vás bude najlepší. Po dohode je možné reklamovať len poškodený diel. Nie je nutné, napríklad kvôli chybnej batérii posielať celú štvorkolku.
 
Na darčeky, ktoré sú poskytované zdarma nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.
 
 
Odmietnutie reklamácie
 
Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie, ak je tovar silne znečistené, alebo sú znečistené jeho súčasti.
 
 
Vybavenie reklamácie
 
V prípade, že s nami obchodujete na základe obchodného zákonníka, (nákup na IČO) neexistuje tu zákonné určenie lehoty, ale aj v tomto prípade sa snažíme vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase.

V prípade, že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená v 30-dňovej lehote, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína v súlade s ust. § 605 OZ plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie. Kupujúci spotrebiteľ sa môže o výsledok reklamácie sám zaujímať na adrese prevádzky, či na zákazníckej telefónnej linke.
 
Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, prípadne autorizovanému servisu všetku súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie (vrátane vyskúšanie, alebo demontáže výrobku).
 
Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný odovzdať tovar v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami čisté a to vrátane všetkých súčastí a príslušenstva. V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo tovar pred posúdením reklamácie umyť a náklady v súlade s
platným cenníkom naúčtovať kupujúcemu.
 
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, kupujúci je povinný odovzdať tovar do reklamačného konania kompletný. Ďalej odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, či záručný list, podrobný popis závady a úplné kontaktné údaje. V prípade, že kupujúci nedodá tovar kompletný a jeho kompletnosť je nevyhnutná na zistenie existencie reklamované chyby a alebo na jej odstránenie, beh lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich častí.
 
Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný nateriál (napr. Batéria, odstredivá spojka, atp.) Býva jeho obvyklá životnosť pri bežnom užívaní cca 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí zohľadňovať skutočnosť, že záruka sa nevstahuje na opotrebenie tovaru alebo jeho dielov spôsobené obvyklým užívaním a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou.
 
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď porucha alebo poškodenie vznikla:

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • nepovolenými zásahmi do prístroja, či nesprávnym užívaním,
 • neodbornou montážou a obsluhou,
 • zanedbaním bežnej údržby, či neodstránením skôr zjavné chyby,
 • užívaním v rozpore s návodom na použitie, alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,
 • používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou a mechanickými vplyvmi prostredia, podmienkam určeným výrobcom.

Pri uplatnení reklamácie dostane kupujúci písomné potvrdenie - reklamačný list, ktorý slúži ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného liste uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdzuje podpisom reklamačného listu. V reklamačnom listu sú informácie kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Pokiaľ kupujúci zaslal výrobok do reklamačného konania prepravnou službou, obdrží reklamačný protokol emailom.
 
V prípade riešenia reklamácie vrátením kúpnej ceny, Vám peniaze pošleme na účet, alebo vám sumu vyplatíme na našej predajni.
 
Po vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho buď prostredníctvom SMS, emailom, alebo telefonicky. Ak bol tovar na reklamáciu zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení zaslané na adresu kupujúceho. Po vybavení reklamácie vydá, prípadne zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 
Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí tovaru do reklamácie, prípadne musí preukázať svoju totožnosť.
 
Kupujúci - spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, pričom sú tieto náklady chápané ako najnižšie možné. Jedná sa najmä o poštovné za zaslanie reklamovaného tovaru. Kupujúci o preplatenie týchto nákladov musí požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.
Náklady spojené s dopravou tovaru do servisu a späť zo servisu vám budú uhradené pri splnení nasledovných podmienok:

 • s naším reklamačným oddelením bude dopredu dohodnuté, že tovar dopravíte do najbližšieho autorizovaného servisu společnosti Esell s.r.o. na vlastné náklady,
 • reklamácie bude oprávnená (nebude sa jednať napr. o závadu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením a pod.),
 • emailom nám zašlite žiadosť o úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru,
 • doložíte výšku nákladov (oskenované účtenku za poštovné, prepravný list a pod.).

   

Podmienky skladovania
 
Ak neprevezme zákazník (objednávateľ) opravenú vec bez zbytočného odkladu po tom, čo mala byť oprava dokončená, teda do 7 dní od dohodnutého termínu dokončenia; ak bola dokončená neskôr, potom do 7 dní po upovedomení o jej dokončení, alebo neprevezme Ak objednávateľ vec, ktorá opravená nebola, pretože nemožno opraviť, či už v rámci záručnej opravy alebo pozáručného servisu alebo z dôvodu zamietnutie reklamácie veci, alebo vec ktorú si je objednávateľ povinný na základe výzvy servisu / dodávateľa (zhotoviteľ) vyzdvihnúť, a to po upovedomenie v zhodnej lehote, je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi odplatu za uskladnenie vo výške 100 Kč denne.
 
Ďalej môže zhotoviteľ nevyzdvihnutú vec na účet objednávateľa vhodným spôsobom predať. Zhotoviteľ upovedomí objednávateľa o zamýšľanom predaji a stanoví mu náhradnú lehotu na prevzatia veci, avšak nie kratšiu ako jeden mesiac. Nehlási Ak sa neznámy alebo neľahko dosiahnuteľný objednávateľ o dielo po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, môže zhotoviteľ vec na jeho účet predať aj bez vyrozumenia.
 
Po predaji veci bude výťažok z predaja po započítaní účelne vynaložených nákladov spojených s úschovou veci, jej následným predajom, náklady na odoslanie výťažku a alebo náklady na úschovu výťažku odoslaný objednávateľovi formou poštovej poukážky na adresu objednávateľa, popr. iným vhodným spôsobom. Ak nebude možné výťažok z predaja doručiť, upovedomí zhotoviteľ o takejto nemožnosti písomne ​​objednávateľa na jeho adresu a výťažok z predaja ponechá na svojom účte alebo ho uloží do soluční úschovy na náklady objednávateľa. V prípade, že výťažok ponechá zhotoviteľ na svojom účte, dohodli objednávateľ a zhotoviteľ, že výťažok nie je úročený.

Viac info »
 
 
Zásielka mi prišla nekompletná

Mrzí nás, že Vám zásielka prišla nekompletný. Prosíme, informujte nás čo najskôr o výrobku, ktorý Vám nebol dodaný. Celú situáciu preveríme a navrhneme Vám riešenie.

Môžete nám zavolať:

 • Zákaznícka linka: +421 (0)2 21 02 13 98
  Prevádzková doba je pondelok - piatok: 10:00 - 17:00

Alebo napísať:

Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní treba ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do prepravného listu. Kupujúci nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a o zistenie stavu by mal bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho. Kupujúci by mal v deň prevzatia riadne skontrolovať neporušenosť tovaru a kompletnosť jeho príslušenstva.
 
Pri osobnom odbere kupujúcim, je okamih prevzatia tovaru okamihom prechodu nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho. Ak kupujúci tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto chyby (napr. Chýbajúce príslušenstvo) mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Neskoršie reklamácie neúplnosti, alebo vonkajšieho poškodenia tovaru nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že sa nejedná o rospor s kúpnou zmluvou.
 
 
Doručili ste mi iný tovar
 
Prišlo Vám iný tovar, než to ktoré ste si objednali? Za túto nepríjemnosť sa ospravedlňujeme. Nesprávny výrobok nám samozrejme môžete vrátiť, my Vám dodáme správny tovar, alebo vrátime peniaze.

Ako postupovať pri vrátení?

 • Osobne na predajni
  Chybne doručený výrobok môžete priniesť na našej predajňu, spolu s výrobkom prineste tiež predajný doklad.
  Na predajni všetko skontrolujeme a zaistíme výmenu za správny kus, alebo vrátenie peňazí.
   
 • Poštou
  Ak to k nám máte ďaleko, môžete tovar vrátiť poštou (prepravnou spoločnosťou). V takom prípade postupujte nasledovne:

  1. Vyplňte a vytlačte odstúpenie od zmluvy
  2. Tovar starostlivo zabaľte, aby ste predišli jeho poškodeniu počas prepravy. Ideálne ho zabaľte do pôvodného obalu. Nezabudnite pribaliť podpísané odstúpenie od zmluvy.
  3. Tovar pošlite na naše reklamačné oddelenie ..
    
       Esell s.r.o. - reklamační oddělení
       Čechova 1634
       256 01 Benešov u Prahy
       Česko
 • Zákaznícka linka
  Doručili sme Vám nesprávne tovar, ktorý je príliž veľké a ťažké (napr. Štvorkolku 125cc alebo dirbike 125cc)? Kontaktujte našej zákaznícku linku a dohodneme sa na ďalšom postupe:

  Zákaznícka linka:
  +421 (0)2 21 02 13 98
  Prevádzková doba je pondelok - piatok: 10:00 - 17:00

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie
TOPlist