KATALÓG TOVARU
TOP TOVAR
 

 REKLAMA

TOPlist
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou Esell s.r.o.
 
Internetový obchod
http://www.minibiker.sk prevádzkuje spoločnosť Esell s.r.o.
 
Názov: Minibiker (ESELL s.r.o.)
Sídlo firmy: Mrač 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou, Česko
Obchod a sklad: Husova ul, 259 01 Votice - Beztahov, Česko (kontaktná a doručovacia adresa)
   
Prevádzková doba: Po - Pia: 10:00 - 16:00 | So - Ne: Zatvorené
Zákaznícky servis: +421 (0)2 21 02 13 98
Email: info@minibiker.sk, reklamacie@minibiker.sk
IČO: 290 35 775
DIČ: CZ29035775, SK4020365547
EORI: CZ29035775
 
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, teda spoločnosti Esell s.r.o., zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 161699 a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).
 
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).
 
 
Všeobecné ustanovenia
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") boli spracované podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ") a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a ďalších platných právnych predpisov.
 
Zákazníkom internetového obchodu MINIBIKER.SK je buď spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "kupujúci") alebo podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je podnikateľom tzn. je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 
Obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 OZ vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese
http://www.minibiker.sk. (Ďalej len "webová stránka").
 
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 
Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 
Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar alebo služby.
 
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 

Kúpna zmluva

 
Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením správy o prijatí objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch, že sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená späť.
 
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU".
 
Na darčeky, ktoré sú poskytované zdarma, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a riadia sa platnými právnymi predpismi. Darovacia zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim v 14tich-dňovej lehote, je povinný poskytnuté darčeky vrátiť spoločne so zakúpeným tovarom predávajúcemu.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom "NIE JE SKLADOM" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a kupujúci toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci kupujúceho o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú kupujúcemu peniaze vrátené.
 
Vyobrazené tovar má len informatívny charakter a od skutočnosti sa môže v detailoch líšiť.
 
Užívateľské návody k tovaru v českom jazyku, sú zákazníkom sprístupnené na webových stránkach
www.esellgroup.cz.
 
 
Cena tovaru a platobné podmienky

 
Cenu tovaru, služieb a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 • hotovosti v prevádzke predávajúceho
 • na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
 • prevodom na CZK účet predávajúceho
 • zložením na CZK účet predávajúceho
 • prevodom na EUR účet predávajúceho
 • zložením na EUR účet predávajúceho

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež, náklady spojené s expedíciou tovaru, ak nie je tovar vyzdvihnutý kupujúcim osobne, či odošle v rámci akcie "DOPRAVA ZADARMO".
 
V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 
V prípade bezhotovostnej platby je tovar pre zákazníka rezervovaný a kúpna cena je splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Lehotu splatnosti si zákazník môže po dohode predĺžiť. E-mail odoslaný kupujúcemu po odoslaní objednávky obsahuje okrem iného všetky informácie potrebné pre uskutočnenie platby. Kupujúci by mal uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho, až potom môže byť tovar expedovaný. Ak nebude kúpna cena uhradená kupujúcim ani do 7 dní odo dňa lehoty na platenie, právne účinky kúpnej zmluvy zanikajú a zmluvné strany sú si povinné vrátiť doteraz poskytnuté plnenia.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu parametrov objednávky - cena dopravy a spôsob dopravy, najmä keď kupujúci zadá tieto položky chybne a neodpovádají reálnym možnostiam.
 
Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 
Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Tú vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho spoločne s tovarom, samostatne prostredníctvom České pošty alebo v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, aby mu bola faktúra či iný daňový doklad zaslaná v elektronickej podobe.
 
Ak nie je uvedené inak, všetky ceny uvedené na webových stránkach sú vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov.
 
 
Evidencie tržieb

 
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 
Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zasielané emailom či v papierovej podobe v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobe prepravy
 
 
Darčkové certifikáty

 
Darčekové certifikáty sú ceninami vydávanými predávajúcim a uplatniteľnými iba k nákupu u predávajúceho. Kód na certifikátu slúži k technickému spôsobu realizácie ceniny. V prípade nedokončenie nákupu či odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote predávajúci môže vygenerovať kupujúcemu náhradný kód. Prípadným vygenerovaním nového kódu nedochádza k zmene ceniny.
 
Okamih tržby z pohľadu zákona o evidencii tržieb v prípade platby darčekovým certifikátom nastáva k okamihu expedície tovaru kupujúcemu.
 
 
Preprava a dodanie tovaru

 
Ak je pri tovare uvedené "SKLADOM", je fyzicky uložené v našom sklade vo Voticích. Expedícia prebieha podľa možností zvoleného
prepravca.
 
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru, v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, alebo o jej výraznom poškodení by kupujúci zásielku od prepravcu nemal prevziať. V prípade poškodenia tovaru, je prepravca povinný s kupujúcim spísať reklamačný protokol. Kupujúcim dôrazne odporúčame, aby si v čo najkratšom čase prekontrolovali kompletnosť, správnosť a nepoškodenosť dodaného tovaru. Lehoty na nahlásenie rozpore a ďalšie informácie nájdete tu, na neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia a nekompletnosti nebude braný ohľad!
 
Väčšina tovaru (ATV, dirtbike, atp.) Je kupujúcemu dodávaná v kartónovej krabici, tá zaisťuje lepšiu manipuláciu s tovarom a mnohokrát výraznú úsporu nákladov na dopravu tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu. V kartónovej krabici je tovar čiastočne rozmontované a pred prvým použitím je nutné ho zostaviť a nastaviť, najlepšie v odbornom servise (napríklad z ATV sú urobil jeden riadidlá a kolesá / motor, lanká, el. Káble, atp. Všetko je zapojené). Na nutnosť zostavenie vždy upozorňuje manuál. Pokiaľ nie je návod priložený priamo u tovaru, je možné si ho stiahnuť na e-shop priamo u tovaru, ktoré kupujúci zakúpil, prípadne
tu. Heslo potrebné pre stiahnutie manuálu je uvedené v záručnom liste, ktorý je súčasťou každého stroja. Pokiaľ nie je pisem deklarované inak montáž a nastavenie nie je predávajúcim poskytované v rámci uzatvorenej kúpnej zmluvy. Zostavenie a sprevádzkovanie stroja možno priobjednať, telefonicky, či požiadavku napísať do poznámky pri objednávke, táto služba je účtovaná podľa platného cenníka.
 
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke a alebo v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu odplatu za márnou dopravu ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 
 
Práva a povinnosti z chybného plnenia

 
Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.
 
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť alebo opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
 
Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak. Pokiaľ sa jedná o motorové výrobky (napr. Motorky, štvorkolky, motokolobežky, elektrobicykle, buginy, apod.), Je pre poskytnutie dvojročnej záručnej doby nutné absolovovat v predpísaných intervaloch garančné servis (vždy uvedené v CZ návodu), tú smie rovnako ako záručný opravu vykonať iba autorizovaný servis spoločnosti Esell s.r.o., nie je písomne ​​dohodnuté inak.
 
Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 
Ustanovenia uvedené v čl. III. ods. 2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním; u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 
V prípade zakúpenia zážitkového poukazu kupujúci nadobúda pohľadávku (poukážku) na poskytnutie služby uvedené v poukaze od spoločnosti Esell s.r.o., IČO: 290 35 775 (vydavateľ poukazu). Predávajúci (vydavateľ) nezodpovedá kupujúcemu za ujmu, ku ktorej pri čerpaní služby môže dôjsť napr. Z dôvodu nedostatočnej zdravotnej spôsobilosti kupujúceho alebo rizikové povahy vybraného zážitku. Riziká vybraného zážitku musí kupujúci individuálne posúdiť pred zakúpením poukazu.
 
Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje
reklamačný poriadok predávajúceho.
 
 
Odstúpenie od zmluvy
 
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 OZ právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku, a kupujúci v ňom uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a prípadne čísla účtu pre vrátenie peňazí.
 
Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý tiež
vzorový formulár poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho reklamacie@minibiker.sk.
 
V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti.
 
Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený, čiastočne alebo úplne spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar čiastočne poškodený, môže predávajúci uplatniť na kupujúcim právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu a vráti tak spotrebiteľovi takto zníženú kúpnu cenu.
 
V súlade s ustanovením § 1833 OZ na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať zníženie hodnoty vráteného tovaru.
 
Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci v súlade s ustanovením § 1837 OZ nemá najmä, v prípade zmlúv:
 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. holiace strojčeky, depilátory a pod.),
 • o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 • o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s odstúpením od zmluvy upravuje Odstúpenie od zmluvy.
 
 
Podmienky skladovania


Ak neprevezme zákazník (objednávateľ) opravenú vec bez zbytočného odkladu po tom, čo mala byť oprava dokončená, teda do 7 dní od dohodnutého termínu dokončenia; ak bola dokončená neskôr, potom do 7 dní po upovedomení o jej dokončení, alebo neprevezme Ak objednávateľ vec, ktorá opravená nebola, pretože nemožno opraviť, či už v rámci záručnej opravy alebo pozáručného servisu alebo z dôvodu zamietnutie reklamácie veci, alebo vec ktorú si je objednávateľ povinný na základe výzvy servisu / dodávateľa (zhotoviteľ) vyzdvihnúť, a to po upovedomenie v zhodnej lehote, je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi odplatu za uskladnenie vo výške 100 Kč denne.
 
Ďalej môže zhotoviteľ nevyzdvihnutú vec na účet objednávateľa vhodným spôsobom predať. Zhotoviteľ upovedomí objednávateľa o zamýšľanom predaji a stanoví mu náhradnú lehotu na prevzatia veci, avšak nie kratšiu ako jeden mesiac. Nehlási Ak sa neznámy alebo neľahko dosiahnuteľný objednávateľ o dielo po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, môže zhotoviteľ vec na jeho účet predať aj bez vyrozumenia.
 
Po predaji veci bude výťažok z predaja po započítaní účelne vynaložených nákladov spojených s úschovou veci, jej následným predajom, náklady na odoslanie výťažku a alebo náklady na úschovu výťažku odoslaný objednávateľovi formou poštovej poukážky na adresu objednávateľa, popr. iným vhodným spôsobom. Ak nebude možné výťažok z predaja doručiť, upovedomí zhotoviteľ o takejto nemožnosti písomne ​​objednávateľa na jeho adresu a výťažok z predaja ponechá na svojom účte alebo ho uloží do soluční úschovy na náklady objednávateľa. V prípade, že výťažok ponechá zhotoviteľ na svojom účte, dohodli objednávateľ a zhotoviteľ, že výťažok nie je úročený.

 
Zpätný odber elektrospotrebičov
 
Predávajúci zaisťuje spätný odber batérií a akumulátorov, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zákazník je oprávnený odovzdať staré batérie či akumulátory na predajni predávajúceho.
 
Zákazník je tiež oprávnený vrátiť batérie alebo akumulátory v zberniach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.
 
Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu so zmiešaným odpadom, ale musí byť odkladané na miestach na to určených, tj. V zberných dvoroch alebo miestach ich spätného odberu, napr. Na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie alebo ľudské zdravie.
 
 
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

 
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 
 
Zasilanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 
 
Doručovanie

 
Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.
 
 
Záverečné ustanovenia

 
Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom telefónnej linky
+421 (0)2 21 02 13 98, alebo prostredníctvom elektronickej adresy reklamacie@minibiker.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodní inspekce vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona.
 
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.
 
Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.
 
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zák.č. 63/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je
Česká obchodní inspekce. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor s predávajúcim nepodarilo vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR. Dozor nad dodržiavaním zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodní inspekce.
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19.7.2019

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie
TOPlist